Chcete dostávať novinky z Camelusu? 

Obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaruObchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou CAMELUS s.r.o., so sídlom nám.slobody 5, 974 01  Banská Bystrica, IČO 36038296 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.camelus.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.camelus.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. - občiansky zákonník.

Spoločnosť CAMELUS zabezpečuje ochranu osobných údajov v rámci nariadenia EK 679/2016 - GDPR.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou CAMELUS s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade, že v súvislosti s dodaním  tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov - napr. dopravné, poštovné. Storno poplatok je odrátaný od ceny zaplatenej kupujúcim za tovar.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený e-mail,  telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Nakoľko  zákazník uzatvára kúpnu zmluvu pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku ( telefonicky, faxom, internetovým e-shopom, atď.) má kupujúci právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa dodania tovaruKupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak porušil ako spotrebiteľ originálny obal výrobku (vnútornú fóliu).  V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

 

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
* tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
* tovar nesmie byť použitý
* tovar musí byť nepoškodený
* tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
* zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra al. dodací list.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%


5.2 Ceny dopravného, resp. poštovného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR a Kč.

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť CAMELUS s.r.o. zabezpečí dodanie tovaru zákazníkovi ním zvoleným spôsobom na určenú adresu za cenu dopravného podľa platných poštových taríf alebo ceny dodania kuriérskou službou - viď e-shop, resp. osobitne dohodnutou cenou dopravy. V prípade objednávky tovaru nad  100 EUR  bez DPH  bude dopravné na území SLOVENSKA  pre zákazníka tohto internetového obchodu ZADARMO. Spoločnosť CAMELUS s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


6.3 Poštovné do ČR a pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne - viď verzia e-shopu pre konkrétnu krajinu. Spoločnosť CAMELUS si vyhradzuje právo na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim zvýšiť cenu dopravného podľa skutočných nákladov v prípade dodania tovaru do vzdialených krajín.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Úhradou bankovou kartou, resp. jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti CAMELUS s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií. 

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry, bločku z registračnej pokladne.

 

7.4 V prípade, že zákazník mešká so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy poskytnuté mu spoločnosťou CAMELUS s.r.o. a táto môže si  uplatniť voči nemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý započatý deň omeškania. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Pokiaľ nie je medzi spoločnosťou CAMELUS s.r.o. a zákazníkom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť CAMELUS s.r.o. dodať objednaný tovar najneskôr  do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zákazníkovi. Pre Slovensko je tovar spravidla expedovaný nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky s doručením  do 2-3 dní podľa vybraného spôsobu dopravy. Do ČR spravidla +1 deň navyše.

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný kuriérom GLS (najrýchlejšie) alebo prostredníctvom Slovenskej pošty  na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti CAMELUS s.r.o..

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame v rámci Európskej únie v zmysle pravidiel a poplatkov stanovených pre každú krajinu EÚ osobitne. Dodanie v rámci Slovenska sa riadi slovenskou verziou e-shopu s najnižším dopravným pre zákazníka. Dodávky do ČR sú možné len ako objednávka v rámci českej verzie e-shopu  s tovarom a poštovným do ČR účtovaným v Kč. Dodanie tovaru na územie ostatných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme v rámci anglicej verzie e-shopu na základe akceptácie stanovených dopravných poplatkov, resp. v prípade vyšších poplatkov za predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia mailom ceny za poštovné, ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8.7 Termíny dodania veľkého množstva tovaru, resp. tovaru špeciálne upraveného pre zákazníka (firemné logo, iné druhy obalov, tovar, vyrábaný na zákazku, ap.)  sa stanoví dohodou.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Spoločnosť CAMELUS s.r.o zaručuje, že všetky kozmetické výrobky sú vyrábané v kvalite v súlade s platnou legislatívou EÚ. Vzhľadom na to, že všetky kozmetické výrobky sú dermatologicky testované, neuznávame reklamácie vady z dôvodu možnej individuálnej alergickej  reakcie pokožky na niektorú zložku prípravku (rastlinnú látku, parfum, konzervačnú prísadu ap.). Pred použitím doporučujeme si prečítať zloženie (Ingredients) prípravku na vonkajšie etikete. Výjimečne v  odôvodnených prípadoch vieme vymeniť nepoužitý (t.j.neotvorený - s neporušenou vnútornou fóliou) výrobok za iný.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti CAMELUS s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra alebo dodací list, ktoré slúžia zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, výrobok  neotvárajte - kryciu AL fóliu , inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť najneskôr do 30 dní od prevzatia zásielky za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
CAMELUS s.r.o.

Nám.slobody 5
974 01  Banská Bystrica, SR

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.camelus.sk

10.1 Spoločnosť CAMELUS s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.camelus.sk, ak sú preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť priebežne aktualizované k zaisteniu aktuálnosti informácií.


10.2 Spoločnosť CAMELUS s.r.o. môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a ich ceny popísané na svojich stránkach - najmä pri vyhlásení a ukončení zľavových akcií apod.


10.3. Spoločnosť CAMELUS s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť CAMELUS s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a ochranu osobných údajov v rámci nariadenia EK 679/2016 - GDPR. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Rovnako máte nárok na vymazanie vašich údajov z našich interných databáz, pokiaľ je to v súlade s platnou legislatívou (daňovou ap.)


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 


12. Záverečné ustanovenia


12.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú len vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru cez internetový obchod spoločnosti CAMELUS s.r.o.


12.2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou CAMELUS s.r.o. a zákazníkom môže byť použitie jednotlivých článkov  týchto obchodných podmienok zmenené.

 

12.3. Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Banskobystrický kraj :

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46 
974 00 Banská Bystrica 1

Banská Bystrica 13.4.2022, aktualizované v zmysle pravidiel  GDPR 17.5.2018.
Copyright 2017 - 2024 © CAMELUS s.r.o. Originálna pštrosia kozmetika - pleťové krémy, boľavé kĺby, svaly, masážne krémy